Sign In Home
ngahiii

Posts:2
thay đổi mật khẩu rồi đăng nhập vào lại tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác?? :

i changed pa.ssword but can not login to game, it says wrong pa.ssword?
2021-07-08 12:25:17
TraS1mple like this
PunPun18


Posts:3661

PunPun18 - Admin # 1
please use FORGOT PA.SSWORD to reset
2021-07-08 15:15:01
viper9


Posts:9051

viper9 - SMod # 2
Did you click reset link?
2021-07-08 15:20:05